مدل درمانی شبیه سازی ذهن بر کاهش ترس از ارتباط کلامی

۱۳۹۷/۲/۱۱

مطالعه اثربخشی مدل ردمانی شبیه سازی ذهن بر کاهش ترس از ارتباط کلامی و افزایش اعتماد به نفس در مردان 20 تا 30 سال دارای لکنت زبان

استاد راهنما : دکتر محمد احسان تقی زاده

استاد مشاور : دکتر معصومه امینی خو

نگارش : زهرا شیرخدایی

تابستان 1396

مدل درمانی شبیه سازی ذهن بر کاهش ترس از ارتباط کلامی  : هدف از مطالعه حاضر مطالعه اثربخشی مدل درمانی شبیه سازی ذهن بر کاهش ترس از ارتباط کلامی و افزایش اعتماد به نفس در مردان 20 تا 30 سال دارای لکنت زبان بود.

پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه افراد 30-20 ساله دارای لکنت زبان (حدود 1000 نفر) مراجعه کننده به کلینیک توانمندسازی ذهن در سال 95 بود که تعداد 30 نفر از آنان به عنوان  نمونه ی پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و به تصادف 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل جایگزین شدند.

مدل درمانی شبیه سازی ذهن بر کاهش ترس از ارتباط کلامی

ابزار اندازه گیری، تست اعتماد به نفس و ترس از ارتباط کلامی تقی زاده (1395) بود که آزمودنی ها قبل و بعد از انجام مداخله شبیه ذهنی (12 جلسه) تکمیل نمودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که مدل درمانی توانمندسازی ذهن موجب کاهش معنی دار ترس از ارتباط کلامی و افزایش معنی دار اعتماد به نفس در گروه تحت آزمایش شد.

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها: مدل شبیه سازی ذهنی ترس از ارتباط کلامی اعتماد به نفس درمان لکنت زبان دکتر تقی زاده توانمند سازی ذهن