02188677071 |   09120576846  
دربـاره ما :

مرکز توانمند سازی ذهن, اولین مرکز روانشناسی و درمان قطـعی و بـدون بازگشت لکنت زبان برای همـه سنیـن می بـاشد.