اختلال‌ شخصیت چیست؟

مدیر دی ۹۷ ({{ avg }})

اختلال چند شخصیتی

این بخش با توصیف کلی اختلال شخصیت آغاز می‌شود و شاید علاوه بر این اختلال لکنت نیز داشته باشید. که در مورد هرکدام از ۱۰ اختلال ویژه شخصیت صدق می‌کند. یک اختلال شخصیت، الگوی پایداری از رفتار و تجربه درونی است که با انتظارات فرهنگی، به میزان قابل ملاحظه‌ای مغایرت دارد، فراگیر و انعطاف ناپذیر است، در دوران نوجوانی یا اوایل بزرگسالی آغاز می‌شود، در طی زمان پایدار است و به پریشانی یا اختلال منجر می‌شود. اختلال‌های شخصیت گنجانده شده در این بخش، در زیر فهرست شده‌اند. 

 

انواع اختلال‌های شخصیت

 • اختلال شخصیت پارانویایی : شامل الگویی از عدم اعتماد و سوء ظن به گونه‌ای است که انگیزه‌های دیگران به عنوان انگیزه‌های کینه توزانه انگاشته می‌شوند.
 • اختلال شخصیت اسکیزوئید : شامل یک الگوی کناره گیری از روابط اجتماعی و دامنه محدود بیان هیجانی است.
 • اختلال شخصیت اسکیزوتایپی : شامل الگویی از ناراحتی حاد در روابط صمیمانه ، تحريفهای شناختی یا ادراکی و رفتارهای عجیب و غریب است.
 • اختلال شخصیت ضد اجتماعی : شامل الگویی از تخلف از قوانین و نادیده گرفتن حقوق دیگران است.
 • اختلال شخصیت مرزی : شامل الگویی از بی ثباتی در روابط بین فردی، خودانگاره، عواطف و تکانشگری بارز است.
 • اختلال شخصیت نمایشی : شامل الگویی از هیجان پذیری و توجه طلبی افراطی است. اختلال شخصیت خودشیفته : شامل الگویی از بزرگ منشی، نیاز به تحسین و فقدان.

انواع اختلال شخصیت

انواع اختلال‌ شخصیتی

اختلالات کم توجهی-بیش فعالی

 • اختلال شخصیت اجتنابی : شامل الگویی از بازداری اجتماعی، احساسهای بی کفایتی و حساسیت بیش از اندازه به ارزیابی منفی است.
 • اختلال شخصیت وابسته 2: شامل الگویی از رفتار سلطه پذیری و وابستگی مربوط به یک نیاز افراطی به تحت حمایت قرار گرفتن است.
 • اختلال شخصیت وسواسی - جبری : شامل الگویی از اشتغال ذهنی نسبت به نظم و ترتیب، کمال گرایی و کنترل است.
 • اختلال شخصیت که به گونه ای دیگر مشخص نشده است: طبقه ای است که به دو موقعیت تعلق دارد: ۱) الگوی شخصیت فرد با ملاکهای کلی اختلال شخصیت مطابقت می‌کند. وصفتهای چند اختلال شخصیت مختلف وجود دارند ولی با ملاکهای یک اختلال شخصیت ویژه همخوانی ندارد؛ یا ۲) الگوی شخصیت فرد با ملاکهای کلی اختلال شخصیت همخوان است. ولی استنباط بر آن است که این اختلال شخصیت در طبقه بندی گنجانده نشده است. ( مانند اختلال شخصیت منفعل - پرخاشگر )  

 

دسته بندی اختلالات شخصیت

اختلال‌های شخصیت براساس شباهتهای توصیفی به سه دسته عمده، طبقه بندی می‌شوند. دسته الف، اختلال‌های شخصیت پارانویایی، اسکیزوئید، و اسکیزوتایپی را دربر می گیرد. افراد مبتلا به این اختلالها اغلب غیر عادی یا عجیب به نظر می رسند. دسته ب، اختلال‌های شخصیت ضد اجتماعی، مرزی، نمایشی و خودشیفته را شامل می‌شود. افراد مبتلا به این اختلالها اغلب نمایشی، هیجانی یا دمدمی" به نظر می رسند. دسته ج، اختلال‌های شخصیت اجتنابی، وابسته و وسواسی - جبری را در بر میگیرد.

افراد مبتلا به این اختلالها اغلب مضطرب یا بیمناک به نظر می رسند. باید توجه کرد که این نظام دسته بندی اگرچه در پاره ای از موقعیتهای پژوهشی با آموزشی سودمند است، ولی محدودیت‌های قابل ملاحظه‌ای دارد و همواره معتبر نیست. به علاوه، افرادی وجود دارند که اغلب اختلال‌های شخصیت همایبندی ۱۱ را از دسته‌های مختلف بروز می دهند.

تشخیص اختلال چند شخصیتی

ویژگی‌های تشخیصی اختلالات شخصیتی

صفات شخصیت الگوهای پایداری از ادراک، برقراری ارتباط، و تفکر درباره محیط و خویشتن هستند. که در گستره وسیعی از زمینه‌های اجتماعی و شخصی ظاهر می‌شوند. تنها هنگامی که صفات شخصیت انعطاف ناپذیر و ناسازگارند و موجب اختلال قابل ملاحظه در کارکرد یا پریشانی ذهنی می‌شوند، اختلال‌های شخصیت را تشکیل می دهند. ویژگی اصلی اختلال شخصیت، الگوی پایداری از رفتار و تجربه درونی است که آشکارا با انتظارات فرهنگی مغایرت دارد. و دست کم در دو مورد از موارد زیر ظاهر می‌شود: شناخت، هیجان پذیری، کارکرد بین فردی با کنترل تکانه (ملاک الف).

این الگوی پایدار در گستره وسیعی از موقعیتهای شخصی و اجتماعی انعطاف ناپذیر و فراگیر است (ملاک ب). و از لحاظ بالینی به پریشانی چشمگیر یا اختلال در کارکرد اجتماعی، شغلی یا سایر زمینه‌های مهم می انجامد (ملاک ج). این الگو با ثبات و طولانی مدت است و شروع آن را می توان دست کم در دوران نوجوانی یا اوایل بزرگسالی دانست (ملاک د). این الگو به نحو بهتری به عنوان جلوه یا پیامد اختلال روانی دیگر تبیین نمی‌شود (ملاک ه). و ناشی از اثرات فیزیولوژیایی مستقیم یک ماده. (مانند سوء مصرف یک دارو، دارو درمانی، قرار گرفتن در معرض زهر) یا یک بیماری جسمانی (مانند آسيب سر) نیست (ملاک و).

 

ملاک‌های ویژه تشخیصی اختلال چندشخصیتی

همچنین برای هرکدام از اختلال‌های شخصیت مندرج در این بخش، ملاکهای ویژه تشخیصی ارایه شده است. موارد موجود در مجموعه ملاکهای هر کدام از اختلال‌های شخصیت ویژه براساس کاهش اهمیت تشخیصی فهرست شده اند. که با داده‌های مناسب در مورد کارایی تشخیصی (هرگاه در دسترس باشد) اندازه گیری می‌شوند.

تشخیص اختلال‌های شخصیت، مستلزم ارزیابی الگوهای بلند مدت کارکرد فرد است و این خصایص ویژه شخصیت باید از اوایل بزرگسالی آشکار شوند. صفات شخصیتی که این اختلالها را به وجود می آورند باید همچنین از خصوصیاتی که در پاسخ به عوامل تنش زای ویژه وابسته به موقعیت یا حالتهای روانی موقتی (مانند اختلال‌های خلقی با اضطرابی، مسمومیت با مواد) به وجود می آیند، تفکیک شوند. متخصص بالینی باید ثبات صفات شخصیت را طی زمان و در موقعیتهای مختلف ارزیابی کند.

اگرچه، تنها یک مصاحبه با شخص گاهی برای ارائه تشخیص کفایت می‌کند. ولی اغلب لازم است بیش از یک مصاحبه انجام شود. و این صفات در طی زمان مشخص شوند. موضوعی که می تواند ارزیابی را پیچیده تر کند، این واقعیت است که صفاتی که یک اختلال شخصیت را تشکیل می دهند ممکن است از جانب فرد مشکل ساز تلقی نشوند (یعنی این صفات اغلب خودپذیر هستند). برای حل این مشکل، اطلاعات تکمیلی حاصل از سایر افراد آگاه ممکن است سودمند باشد.

 

ملاک‌های تشخیصی کلی برای اختلال شخصیت

الف- یک الگوی پایدار از رفتار و تجربۀ درونی که به میزان قابل ملاحظه ای با انتظارات فرهنگی فرد مغایرت دارد. این الگو در دو (یا بیشتر از دو) مورد از موارد زیر آشکار می شود:

 • شناخت (یعنی راه های ادراک و تفسر خویشتن، دیگران و رویدادها)
 • هیجان پذیری (یعنی دامنه، شدت، نااستواری هیجانی و مناسب بودن پاسخ هیجانی)
 • کارکرد میان فردی
 • کنترل تکانه

از دیگر موارد تشخصی چندشخصیتی بودن:

ب- این الگوی پایدار در گسترۀ وسیعی از موقعیت های شخصی و اجتماعی، انعطاف ناپذیر و فراگیر است.

ج- این الگوی پایدار از لحاظ بالینی به پریشانی یا اختلال قابل ملاحظه در کارکرد اجتماعی، شغلی یا سایر زمینه های مهم کارکرد منجر می شود.

د- این الگو، با ثبات و طولانی مدت است و آغاز آن را می توان دست کم در نوجوانی یا اوایل بزرگسالی جستجو کرد.

ه- این الگوی پایدار به نحو بهتری به عنوان جلوه یا پیامد اختلال روانی دیگر تبیین نمیشود.

و- این الگوی پایدار ناشی از اثرات فیزیولوژیایی مستقیم یک ماده (مانند سوء مصرف یک دارو، دارو درمانی) یا یک بیماری جسمانی (مانند آسیب سر) نیست.

 

سوالات خود را از بخش زیر پرسیده تا کمتر از 24 ساعت آینده توسط مدیران سایت پاسخ داده شود

برچسب ها : تشخیص اختلالات چند شخصیتی اختلال شخصیت بینابینی درمان قطعی لکنت زبان تست اختلال شخصیت اختلال شخصیت وابسته

فرم ارسال دیدگاه

عسل
دی ۹۷

سلام خداقوت من یه زمانی خیلی خوشحالم ویه زمانی همون اتفاقی که میفته من و خیلی خوشحال نمیکنه نظرشماچیه؟باتشکر

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام