فوتبال هوشمند

ارائه آموزش فوتبال هوشمند | توانمند سازان، اولین مرکز روانشناسی و شبیه سازی و تصویر سازی ذهن در جهان است که به درمان قطعی و بدون بازگشت لکنت زبان دست یافته است و با استفاده از این دانش پیچیده به روش های پرورش نخبگان و قهرمانان ورزشی بالاخص در حیطه ورزش فوتبال رسیده است.

 

Top  blogs