مصاحبه دکتر محمداحسان تقی زاده با رادیو قرآن

۱۳۹۷/۱/۲۰

مصاحبه دکتر محمداحسان تقی زاده با رادیو قرآن، برنامه مهرتابان

موضوع بحث: الگو و اسوه حسنه با نگرش روانشناسی

 

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها: