جناب آقای وحید عباسی در مرکز توانمند سازی ذهن

۱۳۹۷/۱/۱۸

دکتر محمد احسان تقی زاده : باور کنید، میشود از لکنت گذر کرد و به آواز خواندن ،آن هم به این زیبایی رسید...

هنرمندی یکی از درمان شدگان لکنت جناب آقای وحید عباسی در مرکز توانمند سازی ذهن.

 

برچسب ها: