اولین درمانگر لکنت‌زبان در جهان


 

دکتر محمداحسان تقی‌زاده دکترای روانشناسی و استاد دانشگاه

اولین درمانگر لکنت‌زبان در جهان