درمان جناب آقای احمدی در مرکز توانمندسازی ذهن


درمان جناب آقای احمدی در مرکز توانمندسازی ذهن توسط جناب آقای دکتر تقی زاده ، تحت دوره درمانی قرار گرفتند و بهبودی کامل حاصل شد.