اثربخشی شناخت درمانی معنویت محور بر امید به زندگی، بهزیستی ذهنی مادران کودکان مبتلا به سرطان

مدیر اردیبهشت ۹۹ ({{ avg }})

روش پژوهش از نوع کاربردی به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل تمامی مادران کودکان مبتلا به سرطان می باشد که جهت دریافت خدمات درمانی به بیمارستان فوق تخصصی کودکان مفید، در شهر تهران مراجعه می کردند از جامعه مذکور، نمونه ای به تعداد 40 نفر از این مادران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب نموده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل، گمارده شد. آموزش شناخت درمانی معنویت محور با مولفه های شناختی، معنوی و وجودی به صورت 10جلسه 1/5 ساعته (هفته ای یک مرتبه) انجام شد. میزان امید به زندگی و بهزیستی روانشناختی این مادران به وسیله پرسشنامه امید به زندگی میلر، مقیاس بهزیستی ذهنی وارویک ادینبورگ (WEMWBS) ارزیابی شد و سپس نتایج مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی و تحلیل کوواریانس استفاده شد. به دلیل اثربخشی شناخت درمانی معنویت محور در مادران کودکان مبتلا به سرطان می توان از این روش به عنوان درمان تکمیلی در کنار درمان های پزشکی سود جست ومتعاقبا میتوان در راستای بهبود مشکلات روانشناختی مذکور در این افراد استفاده کرد.

 

دانلود فایل

برچسب ها : امید به زندگی بهزیستی روانشناختی مادران کودکان مبتلا به سرطان

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام