درمان جناب آقای تقی پور در مرکز توانمندسازی ذهن


درمان جناب آقای تقی پور در مرکز توانمندسازی ذهن جناب آقای دکتر تقی زاده ، تحت دوره درمانی قرار گرفتند و بهبودی کامل حاصل شد.