اختلال فشار روانی پس آسیبی

مدیر آبان ۹۸ ({{ avg }})

اختلال فشار روانی پس آسیبی

ویژگی اصلی اختلال فشار روانی پس آسیبی

ظهور نشانه های مشخص به دنبال قرار گرفتن در معرض یک محرک تنش زای به شدت آسیب زا است که به تجربه مستقیم شخصی رویدادی مانند مرگ واقعی یا تهدید به مرگ یا آسیب جدی، یا سایر رویدادهایی که تمامیت جسمی فرد را تهدید می کنند، یا مشاهده مرگ، مجروح شدن، یا تهدید علیه تمامیت جسمی شخصی دیگر، با آگاهی درباره مرگ غیر منتظره یا خشونت بار، آسیب جدی، یا تهدید به مرگ با آسیب برای یکی از اعضای خانواده یا بستگان مربوط است (ملاک الف ۱).

واکنش شخه به این رویداد باید شامل ترس شدید، درماندگی، یا وحشت باشد (یا در کودکان، این واکنش باید شامل رفتار آشفته یا بیقراری باشد) (ملاك الف ۲). نشانه های مشخص ناشی از قرار گرفتن در معرض آسیب شدید عبارتند از تجربه پایدار یا دوباره رویداد آسیب زا (ملاک ب)، اجتناب پایدار از محرکهای مربوط به آسیب و عدم پاسخدهی کلی (ملاک ج)، و نشانه های پایدار انگیختگی بیش از حد (ملاک د). تصویر نشانه ای کامل باید به مدت بیش از۱ ماه وجود داشته باشد (ملاک ها)، و این آشفتگی باید به پریشانی یا اختلال قابل ملاحظه بالینی در کارکرد اجتماعی، شغلی، یا سایر زمینه های مهم منجر شود (ملاک و).

رویدادهای آسیب زایی که به طور مستقیم تجربه می شوند، اما به مواردی که ذکر می شود منحصر نیستند، عبارتند از جنگ، مورد حمله واقع شدن (تجاوز جنسی، حمله بدنی، غارت شدن، باختن در قماربازی)، ربوده شدن، به گروگان گرفته شدن، مورد حمله واقع شدن به وسیله تروریستها، شکنجه شدن، اسیر شدن در جنگ، اقامت در اردوگاه کار اجباری، فجایع طبیعی یا ساخته خود انسان، سوانح شدید اتومبیل، یا تشخیص ابتلا به یک بیماری خطرناک.

اختلال فشار روانی پس آسیبی

در مورد کودکان، رویدادهای آسیب زای جنسی ممکن است شامل تجربیات جنسی نامناسب از لحاظ رشدی بدون خشونت یا آسیب واقعی یا تهدید به خشونت یا آسیب باشد. رویدادهای مشاهده شده که به موارد زیر محدود نمی شوند به عبارتند از مشاهده آسیب جدی یا مرگ غیر طبیعی شخصی دیگر در اثر حمله خشونت بار، تصادف، جنگ، یا فاجعه یا مشاهده غیر منتظره یک جسد یا اعضای بدن مرده.

رویدادهایی که به وسیله دیگران تجربه شده اند و فرد از آنها اطلاع می یابد و به مواردی که ذکر می شود منحصر نیستند به عبارتند از حمله خشونت بار شخصی، سانحه شدید، یا آسیب جدی برای یکی از اعضاء خانواده یا دوست نزدیک آگاهی از مرگ ناگهانی، و غیر منتظره یکی از اعضای خانواده یا دوست نزدیک؛ یا آگاهی در مورد اینکه فرزند فرد به بیماری خطرناکی مبتلا است. زمانی که محرک تنش زا زمینه ای انسانی دارد (مانند، شکنجه شدن، و تجاوز جنسی) این اختلال ممکن است شدید یا پایدار باشد. هر چه شدت محرک تنش زا و مجاورت فیزیکی با محرک تنش زا افزایش می یابد احتمال بروز این اختلال ممکن است بیشتر شود.

رویداد آسیب زا می تواند به راه های مختلف دوباره تجربه شود. معمولا شخص دارای یاد آوریهای برگشت کننده و مزاحم از رویداد است (ملا ک ب ۱) یا دارای رویاهای پریشان کننده ای است که در ضمن آنها رویداد مورد بحث دوباره تکرار می شود (ملاک ب ۲). در موارد نادر، شخص دچار حالتهای تجزیه ای می شود که از چند ثانیه تا چند ساعت، یا حتی چند روز به طول می انجامند، و در ضمن آن مؤلفه های رویداد مورد نظر تجدید می شوند و شخص به گونه ای رفتار می کند که گویی در آن حال، رویداد را تجربه می کند. ( ملا ک ب 3).

این رویدادها را اغلب «واکنشهای تاخیری» می نامند. ، که به طور معمول کوتاه مدت بوده اما ممكن است با ناراحتی طولانی و افزایش انگیختگی همراه باشد. آشفتگی شد. یا. روانی (ملاک ب ۴) یا واکنش پذیری فیزیولوژیایی (ملاک ب ۵). اغلب وقتی ظاهر می شود که شخص در معرض رویدادهای برانگیزنده ای قرار گیرد که شبیه به یک جنبه از رویداد آسیب زا با نمادی از آن هستند (مانند، سالگردهای رویداد آسیب زا، هوای سرد و برفی یا افراد یونیفورم پوش برای بازماندگان اردوگاه های مرگ در آب و هوای سرد؛ هوای گرم و مرطوب برای سربازان سابق که در مناطق حاره جنگیده اند؛ وارد شدن به آسانسور برای زنی که در یک آسانسور مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است).

اختلال فشار روانی پس آسیبی

از مواجه شدن با محرکهایی که به نوعی با آسیب رابطه دارند به طور پایدار اجتناب می شود. شخص معمولا تلاشهای آگاهانه ای برای اجتناب از افکار، احساسها، یا گفتگو درباره رویداد آسیب زا (ملاک ج ۱) و اجتناب از فعالیتها، موقعیتها، یا افرادی که خاطرات آن رویداد را بر می انگیزند، انجام می دهد (ملاک ج ۲). این اجتناب از یاد آوریها ممكن است شامل یا دزد و دگی نسبت به جنبه مهمی از رویداد آسیب زا باشد (ملا ک ج ۳). کاهش پاسخدهی به جهان خارج، که به شکل «کرختی روانی » یا «بیحسی هیجانی؟» است، معمولا بلافاصله پس از رویداد آسیب زا شروع می شود.

فرد از کاهش شدید علاقه یا شرکت در فعالیتهایی که قبلا لذتبخش بوده اند ( ملا ک ج ۴)، از احساس جدایی یا دور شدن از سایر افراد (ملاك ج ۵)، با کاهش قابل ملاحظه توانایی تجربه هیجانها (به ویژه آنهایی که به صمیمیت، دلسوزی، و تمایلات جنسی مربوط هستند) (ملاک ج 6) ممکن است شکایت کند. احتمال دارد فرد احساس کند که آینده کوتاهی دارد (برای مثال، انتظار ندارد شغلی بیابد، ازدواج کند، صاحب فرزند شود، یا عمر طبیعی داشته باشد) (ملاک ج ۷).

فرد نشانه های پایدار اضطراب یا انگیختگی فزاینده ای دارد که قبل از ضربه یا آسیب وجود نداشته اند. ممکن است این نشانه ها شامل موارد زیر باشند: اشکال در به خواب رفتن یا تداوم خواب که امکان دارد ناشی از کابوسهای برگشت کننده ای باشد که در ضمن آنها رویداد آسیب زا دوباره احیاء می شود (ملاک د ۱)، گوش به زنگ بودن (ملاک د ۴) و تشدید واکنش از جا پریدن (ملاک د 5). برخی افراد تحریک پذیری یا طغیانهای خشم (ملاک د 2) یا اشکال در تمرکز یا انجام تکالیف (ملاک د 3) را گزارش می کنند.

 

ملاکهای تشخیصی اختلال فشار روانی پس آسیبی

الف - شخص در معرض رویدادی آسیب زا قرار گرفته است که در آن هر دو مورد زیر وجود داشته اند:
(1) شخص رویداد یا رویدادهایی را تجربه کرده، شاهد بوده یا با آن روبرو شده است که مربوط به مرگ واقعی یا تهدید به مرگ یا آسیب جدی، یا تهدید علیه تمامیت جسمی خود یا دیگران بوده است.
(۲) واکنش شخص شامل ترس شدید، در ماندگی، یا وحشت بوده است.

تذکر: در کودکان، این واکنش ممکن است به صورت رفتار آشفته یا بیقراری ابراز شود.

ب - رویداد آسیب زا به طور دایم به یکی (یا بیش از یکی از راه های زیر دوباره تجربه می شود:
(0-الف) یاد آوریهای مکرر و مزاحم رویداد ناراحت کننده، مانند تصاویر ذهنی، افکار، یا ادراکھا. تذکر: در کودکان خردسال بازی تکراری با موضوعها یا جنبه های رویداد تجربه شده ممکن است دیده شوند.
(0-ب) رویاهای مکرر ناراحت کننده در مورد رویداد. تذکر: در کودکان ممکن است رویاهای هولناک بدون محتوای مشخص وجود داشته باشند.
(0-ج) عمل یا احساس به گونه ای که گویی رویداد مورد نظر در حال تکرار شدن است، (شامل احساس تجدید تجربه، خطاهای حسی، توهمها، و دوره های تجزیه ای واکنش تأخیری، از جمله آنهایی که در حال بیدار شدن یا در حالت مسمومیت ممکن است روی دهند).

تذکر: در کودکان خردسال، بازآفرینی رویداد خاص ممکن است دیده شود.

(۴) ناراحتی روانی شدید در رویارویی با نشانه های درونی یا بیرونی که نماد و یا شبیه جنبه ای از رویداد آسیب زا هستند.
(۵) واکنش پذیری فیزیولوژیایی در رویارویی با نشانه های درونی یا بیرونی که نماد و یا شبیه جنبه ای از رویداد آسیب زا هستند.

ج - اجتناب پایدار از محرکهای مربوط به آسیب و کاهش پاسخدهی کلی (که قبل از آسیب وجود نداشته است)، به طوری که بر حسب سه مورد (یا بیشتر از موارد زیر مشخص می شود).

(1) تلاش برای اجتناب از افکار، احساسها، یا گفتگوهای مربوط به آسیب
(۲) تلاش برای اجتناب از فعالیتها، مکانها، یا افرادی که خاطرات آسیب را بر می انگیزند.
(3) ناتوانی برای یاد آوری جنبه مهمی از آسیب
(۴) کاهش قابل ملاحظه علاقه یا مشارکت در فعالیتهای مهم
(۵) احساس گسلش یا بیزاری از دیگران
(6) محدودیت دامنه عواطف (مانند، ناتوانی در احساس عشق و دوست داشتن)
(۷) احساس کوتاه شدن آینده (مانند، فرد انتظار ندارد که شغلی پیدا کند، ازدواج نماید، صاحب فرزند شود، یا عمر طبیعی داشته باشد)

د - نشانه های پایدار انگیختگی فزاینده ( که قبل از آسیب وجود نداشته است، که برحسب وجود دو یا چند مورد از موارد زیر مشخص می شود:

(۱) اشکال در به خواب رفتن یا تداوم خواب
(۲) تحریک پذیری یا طغیانهای خشم
(3) اشکال در تمرکز
(۴) گوش به زنگ بودن
(۵) تشديد واکنش از جا پریدن ه . طول مدت اختلال (نشانه های موجود در ملاکهای تشخیصی ب، ج و د) بیشتر از 1 ماه است.و به این اختلال به ناراحتی یا اختلال عمده بالینی در کارکرد اجتماعی، شغلی، یا سایر زمینه های مهم منجر می شود.

مشخص کنید اگر:

حاد است: اگر طول مدت نشانه ها کمتر از ۳ ماه است.
مزمن است: اگر طول مدت نشانه ها ۳ ماه یا بیشتر است.

مشخص کنید اگر:

با شروع درنگیده است: اگر شروع نشانه ها حداقل 6 ماه پس از وقوع رویداد آسیب زا است.

 

برچسب ها : متخصص درمان ptsd مقاله در مورد اختلال استرس پس از سانحه دیه ptsd تست روانشناسی ptsd انواع ptsd درمان اختلال استرس پس از سانحه اختلال استرس پس از سانحه در dsm 5 شوک بعد از تصادف

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام