مقیاس ترس از موفقیت

مدیر تیر ۹۷ ({{ avg }})

مقدمه

مقیاس ترس از موفقیت : وﺟﺪ آورﺗﺮﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ((اﺣﺴﺎس ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ)) اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﯾﮋﮔﯽ اﻧﺮژی زاﯾﯽ، ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﺮد ﻣﻮﻓﻖ آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از آن ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮد. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﻤﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻋﺪه ای از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺮس دارﻧﺪ.
 

ﺗﺮس از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، ﻋﺎﻣﻞ اﺿﻄﺮاب ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮﻻً از ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ((ﻣﺎﺗﯿﻨﺎ ﻫﻮرﻧﺮ)) در ﭘﮋوﻫﺶ رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮا آﻏﺎز ﮐﺮد (ﮐﻮرﻣﻦ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ، 1376).

مقیاس ترس از موفقیت

ترس از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ واﮐﻨﺶ اﻓﺮاد زﯾﺎدی را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، ﭘﺮﻫﯿﺰ از آن دﯾﺪﻧﺪ و ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی از ﻗﺒﯿﻞ ((ﻣﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ!))، ((من هرگز موفق نخواهم شد!)) و ((من نمیﺗﻮاﻧﻢ در آﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻢ!)) را ﺑﻪ کار بردند (وبستر، 1996).

در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ، ﻓﺮد آرزوی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را در ذﻫﻦ دارد، اﻣﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺮس شدید از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﺮاه اوﺳﺖ. ((ﺑﺮوﮐﺰ)) (2010) معتقد است که این همان ترس از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮس از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺷﺪت ﺑﺨﺸﺪ.  

((آﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎزﻟﻮ)) در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ ﻋﺪه ای در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮد، از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﺗﺮس از ﻋﻈﻤﺖ ﯾﺎ ﻓﺮار از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﻮد ﯾﺎد ﻣﯽ کند (بلس، ترجمه فارسی، 1370).

ﺗﺮس از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

((ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ)) ﺗﺮس از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ در اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﯽداند. ((ﺑﺮوس)) (2001) ﺗﺮس از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺷﺨﺺ، در تلاش ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ داﻧﺪ.

اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد زﻧﺠﯿﺮی از ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ دور ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎری را ﺧﻮب اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. آﻧﺎن از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ.

اﺣﺴﺎس اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻣﻮرد ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ از اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮس ﻫﺎﯾﺸﺎن، ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آنﻫﺎ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ (ﺑﺮوﮐﺰ، 2001).

ﺗﺮس از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪه، ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺿﻄﺮاب ﻫﺎی ﻧﺎﺑﻪ ﺟﺎی دروﻧﯽ، اﻫﻤﺎل ﮐﺎری، از دﺳﺖ دادن اﻧﮕﯿﺰه و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.  

 

برای استفاده از این مقیاس به آدرس سایت موسسه آزمون‌یار پویا مراجعه کنید.

www.azmonyar.com

 

                                                            محمد احسان تقی زاده

عضو هیئت علمی و عضو انجمن روانشناسان آمریکا (APA(

مرکز توانمند سازی ذهن  در زمینه ی خدمت مشــــاوره و روانشــــناختی به عنـــوان ( مرکز درمان لکنت زبان ) تأســــیس گردید . در این مرکز از تمامی متدهای روانشناسی جهت درمان لکنت زبان استفاده می شود.

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

آدرس : تهران، بالاتر از میرداماد، خیابان آفریقا، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، واحد 14، طبقه 4
تلفن تماس در ساعات اداری:  88193960و 88190733
تلفن تماس در ساعات غیراداری 09120576846 :

 

برچسب ها : توانمند سازی ذهن درمان لکنت زبان دکتر تقی زاده درمان قطعی لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام