چک لیست رفتاری کودکان

مدیر تیر ۹۷ ({{ avg }})

مقدمه

با توجه به اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ زود ﻫﻨﮕﺎم در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی‌ﺗﺮ در آﯾﻨﺪه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی شود (تسین) و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ که ﻓﺮم ﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ رواﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺤﺘﻤﻞ در اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ، ﻟﺬا ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﺧﻨﺒﺎخ تدوین شده است،  ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ اﯾﻦ ﺧﻸ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدد.

برای استفاده از این مقیاس به آدرس سایت موسسه آزمون‌یار پویا مراجعه کنید.

www.azmonyar.com

 

                                                                            محمد احسان تقی زاده

                                              عضو هیئت علمی و عضو انجمن روانشناسان آمریکا )APA(

 

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

آدرس : تهران، بالاتر از میرداماد، خیابان آفریقا، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، واحد 14، طبقه 4
تلفن تماس در ساعات اداری:  88193960و 88190733
تلفن تماس در ساعات غیراداری 09120576846 :

 

برچسب ها : توانمند سازی ذهن درمان لکنت زبان دکتر تقی زاده درمان قطعی لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام