اثر‌بخشی معنویت‌درمانی گروهی بر كاهش ترس از مرگ و استرس ادراك شده

مدیر خرداد ۹۷ ({{ avg }})

 

محمداحسان تقی‌زاده / استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه پیام‌نور مرکز تهران جنوب    metaghizadeh@yahoo.com

ملیحه خاکپورنیا / کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه پیام‌نور مرکز تهران جنوب  rezvan2030@yahoo.com

 

چکیده

اثر‌بخشی معنویت‌درمانی گروهی : هدف این پژوهش، مطالعة اثربخشی معنویت‌درمانی بر کاهش ترس از مرگ و استرس زنان 35-50 ساله است. این پژوهش از نوع آزمایشی است و طرح تحقیق بر دو گروه با پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا شد.

جامعة نمونه شامل 30 تن (15 تن گروه آزمایش و 15 تن گروه کنترل) با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. افراد گروه آزمایش 8 جلسه در مداخلات معنویت‌درمانی شرکت کردند.

ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامة «ترس از مرگ» و پرسش‌نامة «استرس ادراک شده» بود. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزار spss20 و روش آماری کوواریانس تجزیه‌و‌تحلیل شد.

اثر‌بخشی معنویت‌درمانی گروهی

نتایج به‌دست‌آمده از آمار آزمون F مربوط به بررسی تفاوت میانگین نمره‌های ترس از مرگ برابر با 13/971 و سطح معناداری 0/01p< و استرس برابر 58/518 و سطح معناداری 0/01p< نشان می‌دهد تفاوت بین میانگین نمره‌های ترس از مرگ و استرس در مرحلة پس‌آزمون در گروه آزمایش و کنترل معنا‌دار است و می‌توان گفت: معنویت‌درمانی گروهی میزان ترس از مرگ و استرس زنان را کاهش می‌دهد.

با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، می‌توان گفت: معنویت‌درمانی در کاهش ترس از مرگ و استرس زنان مؤثر است. با عنایت به یافته‌های موجود، به نظر می‌رسد استفاده از مداخلة معنوی در مجموعه مداخلات روان‌شناختی اثرگذار است.

مرکز توانمند سازی ذهن  در زمینه ی خدمت مشــــاوره و روانشــــناختی به عنـــوان ( مرکز درمان لکنت زبان ) تأســــیس گردید . در این مرکز از تمامی متدهای روانشناسی جهت درمان لکنت زبان استفاده می شود.

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

 

برچسب ها : معنویت‌درمانی ترس از مرگ استرس ادراک شده استرس معنویت درمانی لکنت درمان لکنت لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان درمان لکنت زبان

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام