اثر‌بخشی معنویت‌درمانی گروهی بر كاهش ترس از مرگ و استرس ادراك شده

۱۳۹۷/۳/۲۳

 

محمداحسان تقی‌زاده / استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه پیام‌نور مرکز تهران جنوب    metaghizadeh@yahoo.com

ملیحه خاکپورنیا / کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه پیام‌نور مرکز تهران جنوب  rezvan2030@yahoo.com

 

چکیده

اثر‌بخشی معنویت‌درمانی گروهی : هدف این پژوهش، مطالعة اثربخشی معنویت‌درمانی بر کاهش ترس از مرگ و استرس زنان 35-50 ساله است. این پژوهش از نوع آزمایشی است و طرح تحقیق بر دو گروه با پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا شد.

جامعة نمونه شامل 30 تن (15 تن گروه آزمایش و 15 تن گروه کنترل) با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. افراد گروه آزمایش 8 جلسه در مداخلات معنویت‌درمانی شرکت کردند.

ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامة «ترس از مرگ» و پرسش‌نامة «استرس ادراک شده» بود. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزار spss20 و روش آماری کوواریانس تجزیه‌و‌تحلیل شد.

اثر‌بخشی معنویت‌درمانی گروهی

نتایج به‌دست‌آمده از آمار آزمون F مربوط به بررسی تفاوت میانگین نمره‌های ترس از مرگ برابر با 13/971 و سطح معناداری 0/01p< و استرس برابر 58/518 و سطح معناداری 0/01p< نشان می‌دهد تفاوت بین میانگین نمره‌های ترس از مرگ و استرس در مرحلة پس‌آزمون در گروه آزمایش و کنترل معنا‌دار است و می‌توان گفت: معنویت‌درمانی گروهی میزان ترس از مرگ و استرس زنان را کاهش می‌دهد.

با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، می‌توان گفت: معنویت‌درمانی در کاهش ترس از مرگ و استرس زنان مؤثر است. با عنایت به یافته‌های موجود، به نظر می‌رسد استفاده از مداخلة معنوی در مجموعه مداخلات روان‌شناختی اثرگذار است.

مرکز توانمند سازی ذهن  در زمینه ی خدمت مشــــاوره و روانشــــناختی به عنـــوان ( مرکز درمان لکنت زبان ) تأســــیس گردید . در این مرکز از تمامی متدهای روانشناسی جهت درمان لکنت زبان استفاده می شود.

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

 

برچسب ها: معنویت‌درمانی ترس از مرگ استرس ادراک شده استرس معنویت درمانی لکنت درمان لکنت لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان درمان لکنت زبان