تأثیر آموزش الکترونیکی و غیرالکترونیکی بر خلاقیت و پیشـرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام‌نور

۱۳۹۷/۳/۱۹

 

 

محمد احسان تقی زاده

چکیده

تأثیر آموزش الکترونیکی و غیرالکترونیکی بر خلاقیت و پیشـرفت تحصیلی : هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش الکترونیکی و غیرالکترونیکی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پایان در سال 88-1387 بود.

روش تحقیق، تجربی با در نظر داشتن گروه آزمایش و کنترل اجرای پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعه آماری شامل دانشجویان نیمسال دوم آموزش یادگیری الکترونیکی و دانشجویان نیمه‌حضوری در سال تحصیلی 88-1387 دانشگاه پیام نور تهران بود.

حجم نمونه 348 نفر است. حجم نمونه برای دانشجویان آموزش الکترونیکی 174 نفر و همین تعداد برای دانشجویان آموزش غیرالکترونیکی (نیمه‌حضوری) محاسبه شد که به طور تصادفی از میان دانشجویان سه رشته فنّاوری اطلاعات مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر انتخاب شدند.

تأثیر آموزش الکترونیکی و غیرالکترونیکی بر خلاقیت و پیشـرفت تحصیلی

ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه خلاقیت عابدی (1372) و همچنین محاسبه نمرات پایان ترم دانشجو در نیمسال دوم سال تحصیلی یاد شده بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری کوواریانس و t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد F مشاهده شده در سطح 05/0 تفاوت معنی‌داری بین پس آزمون نمرات خلاقیت دو گروه دانشجویان یادگیری الکترونیکی و غیرالکترونیکی وجود دارد.

t مشاهده شده در سطح 05/0 نشان می‌دهد بین میانگین نمرات و پیشرفت تحصیلی (معدل) دانشجویان یادگیری الکترونیکی و دانشجویان غیرالکترونیکی تفاوت معنی‌داری وجود دارد F مشاهده شده در سطح 05/0 بیانگر تفاوت معنی‌داری بین نمرات پس‌آزمون خلاقیت دانشجویان دختر و پسر یادگیری الکترونیکی و غیرالکترونیکی دانشگاه پیام‌نور است. 

مرکز توانمند سازی ذهن  در زمینه ی خدمت مشــــاوره و روانشــــناختی به عنـــوان ( مرکز درمان لکنت زبان ) تأســــیس گردید . در این مرکز از تمامی متدهای روانشناسی جهت درمان لکنت زبان استفاده می شود.

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

 

برچسب ها: پیشرفت تحصیلی خلاقیت آموزش الکترونیکی آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور یادگیری الکترونیکی لکنت زبان درمان لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان