اثربخشی معنا درمانی بر سازگاری اجتماعی و سازگاری عاطفی زنان مبتلا به تعارضات زناشویی

۱۳۹۷/۳/۱۹

اثربخشی معنا درمانی بر سازگاری اجتماعی و سازگاری عاطفی زنان مبتلا به تعارضات زناشویی

 

چکیده


مقدمه: اثربخشی معنا درمانی بر سازگاری اجتماعی  :  این پژوهش اثربخشی معنادرمانی را بر سازگاری اجتماعی و سازگاری عاطفی زنان مبتلا به تعارضات زناشویی مورد مطالعه قرار داده است.

روشاین پژوهش از نوع نیمه با پیش آزمون پس آزمون و گروه كنترل بوده است. از كلیه زنانی كه به علت تعارضات زناشویی خویش در سال 1390 به كلینیك مشاوره بهزیستی شهر رشت مراجعه نمودند، 62 نفر به پرسشنامه سازگاری اجتماعی و سازگاری عاطفی پاسخ گفتند.

سپس از بین آنان30 نفر كه نمره سازگاری اجتماعی و سازگاری عاطفی آنها پایین بود به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15نفر) و كنترل (15نفر) جایگزین شدند.

اثربخشی معنا درمانی بر سازگاری اجتماعی

ابزار مورد استفاده در این پژوهش بسته آموزشی معنادرمانی و پرسشنامه سازگاری بل بوده است. گروه آزمایش آموزش معنادرمانی را طی 8جلسه دریافت نمودند، درحالی كه گروه كنترل هیچ آموزشی دریافت نكردند. پس از دوره آموزش، مجددا سازگاری اجتماعی و سازگاری عاطفی اعضای هر دو گروه مورد اندازه گیری قرار گرفت.

نتایج: نتایج پژوهش نشان داد كه معنادرمانی بر سازگاری اجتماعی و سازگاری عاطفی زنان مبتلا به تعارضات زناشویی اثر معنی داری داشته است، به سخن دیگر معنادرمانی موجب افزایش سازگاری اجتماعی و سازگاری عاطفی زنان مبتلا به تعارضات زناشویی شده است

مرکز توانمند سازی ذهن  در زمینه ی خدمت مشــــاوره و روانشــــناختی به عنـــوان ( مرکز درمان لکنت زبان ) تأســــیس گردید . در این مرکز از تمامی متدهای روانشناسی جهت درمان لکنت زبان استفاده می شود.

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها: تعارضات زناشویی سازگاری اجتماعی سازگاری عاطفی معنادرمانی لکنت درمان لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان لکنت زبان