اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر افزایش هوش

۱۳۹۷/۳/۱۹

 

اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر افزایش هوش اجتماعی و سازگاری اجتماعی

محمد احسان تقی زاده، مراد عبدی ورمزان

چکیده:
مقدمه: اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر افزایش هوش  :
این پژوهش با هدف مطالعه اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر افزایش هوش اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان ری در سال تحصیلی 92-91 انجام شده است.

روش: پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه كنترل بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان ری بود كه 56 نفر در قالب دو كلاس به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و كنترل جایگزین شدند.

اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر افزایش هوش

هر دو گروه با استفاده از آزمونهای هوش اجتماعی صفاری نیا، سلگی و توكلی (1390) و پرسشنامه سازگاری بل (BAI) در پیش آزمون مورد سنجش قرار گرفتند.

سپس بسته آموزش راهبردهای فراشناختی (تقی زاده و عبدی ورمزان، 1392) به مدت هشت هفته به گروه آزمایش آموزش داده شد. در پایان از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و داده ها با استفاده از تحلیل كوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: نتایج پژوهش حاكی از آن بود كه آموزش راهبردهای فراشناختی به طور معنی-داری باعث افزایش هوش اجتماعی و سازگاری اجتماعی شده است (0/01>p )
نتیجه گیری: با آموزش راهبردهای فراشناختی می توان به افزایش هوش اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان كمك كرد.

مرکز توانمند سازی ذهن  در زمینه ی خدمت مشــــاوره و روانشــــناختی به عنـــوان ( مرکز درمان لکنت زبان ) تأســــیس گردید . در این مرکز از تمامی متدهای روانشناسی جهت درمان لکنت زبان استفاده می شود.

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

 

 

برچسب ها: راهبردهای فراشناختی فراشناخت هوش اجتماعی سازگاری اجتماعی لکنت لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان درمان لکنت زبان