راﺑﻄﮥ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی و ﺑﻬﺰﯾﺴتی ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪگی و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮیی

۱۳۹۷/۳/۱۲

 

آرزو ﺣﺴﯿﻦدﺧﺖ  / ﻋﻠﯽ ﻓﺘﺤﯽ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ  / ﻣﺤﻤﺪاﺣﺴﺎن ﺗﻘﯽزاده

 

ﭼﮑﻴﺪﻩ

راﺑﻄﮥ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی و ﺑﻬﺰﯾﺴتی ﻣﻌﻨﻮی : ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﮥ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ در  ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮاﻏـﻪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ 320 ﮔﺮوﻫﯽ از زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻮد. ﻧﻤﻮﻧﮥ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷﻪای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.

راﺑﻄﮥ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی و ﺑﻬﺰﯾﺴتی ﻣﻌﻨﻮی

ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺧـﻮد ﺳـﻨﺠﯽ ﻫـﻮش   ﻣﻌﻨﻮی ﮐﯿﻨﮓ، ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﭘﺎﻟﻮﺗﺰﯾﺎن واﻟﯿﺴﻮن، ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧـﺪﮔﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن  ﺟﻬـﺎﻧﯽ  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻧﺮﯾﭻ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. داده ﻫﺎی ﺑﻪدﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑـﺎ روش  ﻫـﺎی آﻣـﺎری، ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و رﮔﺮﺳﯿﻮن و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻧﺘـﺎﯾﺞ  اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮی، ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ راﺑﻄـﮥ  ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ: ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪة ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻫـﺎ و  ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﻨﻮی در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و اﻧﻄﺒﺎقﭘﺬﯾﺮی ﻓﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.  ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ: ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی، ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮی، ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ، رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ.

مرکز توانمند سازی ذهن  در زمینه ی خدمت مشــــاوره و روانشــــناختی به عنـــوان ( مرکز درمان لکنت زبان ) تأســــیس گردید . در این مرکز از تمامی متدهای روانشناسی جهت درمان لکنت زبان استفاده می شود.

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها: هوش معنوی کیفیت زندگی رضایت زناشویی تعریف رضایت زناشویی کیفیت زندگی در روانشناسی اهمیت کیفیت زندگی لکنت لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان