راﺑﻄﮥ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی و ﺑﻬﺰﯾﺴتی ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪگی و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮیی

مدیر خرداد ۹۷ ({{ avg }})

 

آرزو ﺣﺴﯿﻦدﺧﺖ  / ﻋﻠﯽ ﻓﺘﺤﯽ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ  / ﻣﺤﻤﺪاﺣﺴﺎن ﺗﻘﯽزاده

 

ﭼﮑﻴﺪﻩ

راﺑﻄﮥ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی و ﺑﻬﺰﯾﺴتی ﻣﻌﻨﻮی : ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﮥ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ در  ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮاﻏـﻪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ 320 ﮔﺮوﻫﯽ از زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻮد. ﻧﻤﻮﻧﮥ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷﻪای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.

راﺑﻄﮥ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی و ﺑﻬﺰﯾﺴتی ﻣﻌﻨﻮی

ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺧـﻮد ﺳـﻨﺠﯽ ﻫـﻮش   ﻣﻌﻨﻮی ﮐﯿﻨﮓ، ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﭘﺎﻟﻮﺗﺰﯾﺎن واﻟﯿﺴﻮن، ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧـﺪﮔﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن  ﺟﻬـﺎﻧﯽ  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻧﺮﯾﭻ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. داده ﻫﺎی ﺑﻪدﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑـﺎ روش  ﻫـﺎی آﻣـﺎری، ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و رﮔﺮﺳﯿﻮن و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻧﺘـﺎﯾﺞ  اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮی، ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ راﺑﻄـﮥ  ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ: ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪة ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻫـﺎ و  ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﻨﻮی در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و اﻧﻄﺒﺎقﭘﺬﯾﺮی ﻓﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.  ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ: ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی، ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮی، ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ، رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ.

مرکز توانمند سازی ذهن  در زمینه ی خدمت مشــــاوره و روانشــــناختی به عنـــوان ( مرکز درمان لکنت زبان ) تأســــیس گردید . در این مرکز از تمامی متدهای روانشناسی جهت درمان لکنت زبان استفاده می شود.

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها : هوش معنوی کیفیت زندگی رضایت زناشویی تعریف رضایت زناشویی کیفیت زندگی در روانشناسی اهمیت کیفیت زندگی لکنت لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام