بررسی باور به مهدویت در میان جوانان 15 تا 29 ساله تهرانی

۱۳۹۷/۳/۱۲

اکرم حسین زاده

دکتر محمداحسان تقی زاده

رضا همایی

 

چکیده

بررسی باور به مهدویت : این پژوهش باور مهدویت را در بین جوانان مسلمان 15 تا 29 ساله شهر تهران برسی میکند. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعۀ آماری همۀ جوانان مسلمان پانزده تا 29 ساله شهر تهران را دربرمیگرد.

حجم نمونۀ محاسبه شده 691 نفر است که به روش نمونه گیری تصادفی هدف مند از مناطف مختلف شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران و به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه پنج بخش دارد که به 24 پرسش و 24 عبارت میپردازد.

ضریب پایایی پرسش نامه هشتاد درصد محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، شاخص های آماری توصیفی، فراوانی و درصد و روش اماری T  تک متغیره به کار رفته است.

بررسی باور به مهدویت

نتایج نشان داد که درخصوص ایمان و باور به مهدی (عج) میانگین به دست آمده (3.08) کمی بزرگتر از سطح متوسط (3) و در خصوص انتظار ظهور میانگین به دست آمده (3.42) بزرگتر از سطح متوسط (3) است و اکثر اعضای گروه نمونه گویه های شناخت حضرت مهدی (عج) را صریح پاسخ داده اند.

بیشترین میزان پاسخ های صحیح، درمورد فلسفۀ غیبت آزمایش مردم، جلوگیری از شهادت زودهنگام حضرت و حفظ ایمان و استقامت در دین داری بوده و بیشترین میزان پاسخ های صحیح در خصوص فلسفۀ ظهور را آشکار شدن حق و از بین رفتن باطل، تشکیل حکومت واحد جهانی و اجرای دین خدا یاد کرده بودند.

مرکز توانمند سازی ذهن  در زمینه ی خدمت مشــــاوره و روانشــــناختی به عنـــوان ( مرکز درمان لکنت زبان ) تأســــیس گردید . در این مرکز از تمامی متدهای روانشناسی جهت درمان لکنت زبان استفاده می شود.

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها: باور به مهدویت جوانان 15 تا 29 سال امار مهدی باوران جوانان تهران مهدویت چیست امام مهدی (عج) توانمند سازی ذهن درمان لکنت زبان دکتر تقی زاده درمان قطعی لکنت زبان