مطالعه اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر تابآوری زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

مدیر خرداد ۹۷ ({{ avg }})

چکیده
مطالعه اثربخشی معنویت درمانی گروهی :
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير معنویت درماني گروهي در افزایش تاب آوری بيماران ام اس استان اصفهان بود.
روش: این پژوهش از نوع نيمه آزمایشي و طرح تحقيق، دو گروهي با پيش آزمون و پس آزمون بود. جامعه مورد پژوهش 0584 زن مبتلا به ام اس عضو انجمن ام اس استان اصفهان ميباشند که مبتلا به نوععودکننده بهبودپذیر و در محدوده سني 04 04 سال و فاقد هرگونه بيماری روانشناختي بوده اند.

مطالعه اثربخشی معنویت درمانی گروهی

از این جمعيت 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه گواه) با استفاده از شيوه نمونه گيری دردسترس انتخاب شدند. افراد گروه آزمایش 10 جلسه در مداخلات گروه درماني معنویت شرکت کردند.

ابزار جمع آوری دادهها شامل پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون ( 2003 )بود. دادههای بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss و روش آماری کوواریانس مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.

یافته ها:

نتایج به دست آمده از آماره آزمون F مربوط به بررسي تفاوت ميانگين نمرات تابآوری که برابر 8/04 و سطح معناداری0/0001  >P نشان ميدهد، تفاوت بين ميانگين نمره تاب آوری در مرحله پس آزمون در گروه آزمایش و گواه با کنترل متغير پيش آزمون،معني دارمي باشد و ميتوان گفت که معنویت درماني به شيوهی گروهي ميزان تاب آوری مبتلایان به مالتيپل اسكلروزیس را در مقایسه با گروه گواه افزایش ميدهد.

نتیجه گیری:

باتوجه به نتایج به دست آمده ميتوان گفت، معنویت درماني گروهي در افزایش تاب آوری زنان مبتلا به ام.اس به طور چشمگيری موثراست. لذا پيشنهاد ميشود این شيوه درماني در انجمنهای ام اس سراسر کشور به عنوان درمان مكمل غير دارویي برای افزایش تابآوریو به تبع آن کنار آمدن بيشتر با بيماری اجرا شود.

مرکز توانمند سازی ذهن  در زمینه ی خدمت مشــــاوره و روانشــــناختی به عنـــوان ( مرکز درمان لکنت زبان ) تأســــیس گردید .

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها : توانمند سازی ذهن دکتر تقی زاده درمان لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام