پرسشنامه رشد معنوی

۱۳۹۷/۳/۱

مقدمه:

پرسشنامه رشد معنوی : معنویت به عنوان یکی از ارکان اصلی سلامت در اواخر دهه هشتاد میلادی وارد عرصه درمان و سلامت شد.

هم دیدگاه دینی هم دیدگاه غیردینی به بحث معنویت پرداخته اند. در دیدگاه غیردینی معنویت به صورت احساسات و عواطف ملموس که مثلث (آرامش – امید - نشاط) تجلی آن است و با فعالیتهایی نظیر هنر، مراقبه، ورزش، ماساژ و... قابل حصول است.

پرسشنامه رشد معنوی

یکی از موضوعات محوری در قرآن انسان است که در مقایسه با سایر موجودات، از استعدادها و امتیازهایی برخوردار است. این وجوه ممتاز به ساخت معنوی و بعد غیرجسمی او معطوف است.

پیش فرض بنیادین در تحلیل شاخص های رشد انسانی و معنوی الگوی رفتاری اسوه های قرآنی است. پیامبران به مثابه انسان های رشد یافته شاخص هایی چون خردورزی، ایمان، شرح صدر، اخلاص و اعتدال را واجد بوده اند.

این فضایل والای انسانی در حکم مقدماتی اند که انسان ها را در نیل به هدف غایی شان که مرتبه قرب و عبودیت است، یاری میبخشد. این مقیاس با توجه به چنین وجوه ممتازی با لحاظ ابعاد فطری انسان شاخص های رشد معنوی را مطرح کرده است.

(دکتر محمد احسان تقی زاده - 93)

برای استفاده از این مقیاس به آدرس سایت موسسه آزمون‌یار پویا مراجعه کنید.

www.azmonyar.com

مرکز توانمند سازی ذهن  در زمینه ی خدمت مشــــاوره و روانشــــناختی به عنـــوان ( مرکز درمان لکنت زبان ) تأســــیس گردید .

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

 

برچسب ها: توانمند سازی ذهن درمان لکنت زبان دکتر تقی زاده درمان قطعی لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی