پرسشنامه باورهای معنوی

۱۳۹۷/۲/۲۶

مقدمه:

پرسشنامه باورهای معنوی : معنویت در دیدگاه غیردینی آن بیشتر به نتایج و کارکردهای معنوی، کاهش پیدا کرده است یا اینکه با طرح هوش معنوی آنرا حداکثر به عنوان یک توانایی شناختی-عاطفی قلمداد میکند. برخی نیز آنرا یک حالت روانشناختی میدانند که معنا و رضایت باطنی به آدمی و زندگی او میدهد.

پرسشنامه باورهای معنوی

در اندیشه و رویکرد قرآنی معنویت شامل عوامل شناختی، عاطفی، رفتاری و عملکردی است. در این اندیشه رابطه خدا، انسان و خلقت به درستی تبیین شده است. در این مقیاس ما شاخص های مربوط به باورهای معنوی را مطرح کرده ایم. (دکتر محمد احسان تقی زاده – پائیز 93)

برای استفاده از این مقیاس به آدرس سایت موسسه آزمون‌یار پویا مراجعه کنید.

www.azmonyar.com

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها: توانمند سازی ذهن درمان لکنت زبان دکتر تقی زاده درمان قطعی لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی