علیرضا در جلسه چهارم ، پیشرفتش عالی بوده است.

۱۳۹۶/۱۰/۴

علیرضا در جلسه چهارم ، پیشرفتش عالی بوده است.

 

 

علیرضا در جلسه چهارم ، پیشرفتش عالی بوده است.

درمان لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها: توانمند سازی ذهن درمان لکنت زبان دکتر تقی زاده درمان قطعی لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی