ارتباط بین اختلالهاي خوردن ، نارضايتي از بدن و کیفیت زندگي در زنان مبتلا و عادي شهر مهاباد

مدیر اردیبهشت ۹۷ ({{ avg }})

خلاصه
ارتباط بین اختلالهاي خوردن ، نارضايتي از بدن و کیفیت زندگي 
: اختلالات خورد و خوراک سندرومهايي هستند که مشخصهي آنها اختلالات شديد در خورد و خوراک و نگراني مفرط دربارهي شکل يا وزن بدن است .

پژوهش حاضر با هدف ارتباط بین اختلالهاي خوردن ، نارضايتي از بدني و کیفیت زندگي در زنان مبتلا و عادي شهر مهاباد با روش میداني در يک نمونه ي 022 نفري به تعداد برابر از زنان مبتلا به اختلالهاي خوردن و زنان عادي ، که به صورت نمونه گیري در دسترس انتخاب شدند ، انجام گرفت .

ارتباط بین اختلالهاي خوردن ، نارضايتي از بدن و کیفیت زندگي

براي اندازه گیري متغییرهاي پژوهش از پرسشنامه هاي SF-36 و EDI ، استفاده شد . تحلیل داده ها با استفاده از همبستگي پیرسون انجام گرفت. نتايج نشان داد ، به هنگام افزايش اختلال در خورد و خوراک ، نارضايتي از بدن بالا گرفته و افراد در جهت برخوردار شدن از کیفیت زندگي بدتري حرکت مي کنند .

در بررسي هاي جداگانه بین زنان مبتلا و عادي نیز نشان داد ، در زنان مبتلا ،اختلالهاي خوردن با نارضايتي از بدن (r=0/382) ارتباط معني دار مثبت و با کیفیت زندگي (r=-0/263) ارتباط معکوسي دارد . در زنان عادي ، اختلالهاي خوردن با نارضايتي از بدن (r=0/534) ارتباط معني دار مثبت و با کیفیت زندگي (r=-0/053) ارتباط معني داري بدست نیامد .

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها : کیفیت زندگی نارضايتی از بدن اختلالهای خوردن درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی درمان قطعی لکنت زبان دکتر تقی زاده درمان لکنت زبان توانمند سازی ذهن توانمندسازی ذهن دکتر محمد احسان تقی زاده لکنت زبان

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام