مقیاس مسئولیت پذیری

۱۳۹۷/۲/۱

مقدمه

مقیاس مسئولیت پذیری : انسان موجودی اجتماعی است . او به تنهایی توانایی برطرف کردن نیاز های خود را ندارد. او هم در تامین نیاز های مادی و هم معنوی نیازمن همکاری با دیگران است.مسئولیت پذیری به عنوان درجه ای که شخص پشتکار ، وظیفه شناسی و سازماندهی در نقطه مقابل تنبلی و عدم پاسخگویی و عمل بدون تفکر را دارد تعریف می شود (کوستا و مک کری ، 1992 ، رونالد 2002)

مقیاس مسئولیت پذیری

در تبیین این که با افزایش میزان مسئولیت پذیری نیز خشنودی شغلی افزایش می یابد می توتن گفت صفاتی چون تدبیر ، اعمال متفکرانه ، سازماندهی اثر بخشی و مدیریت بهینه زمان فرد را قادر به انجام کار بیشتری در حداقل زمان می سازد .

طبق نظریه (( جیم دان ))وقتی کودکی به بزرگسالی فارغ التحصیل خواهد شد که مسئولیت کامل زندگی خود را به عهده بگیرد .

او مسئولیت پذیری را یک الزام و تعهد درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب همه فعالیت هایی که بر عهده او گذاشته شده است ، تعریف می کند و معتقد است که مسئولیت پذیری از درون فرد سرچشمه می گیرد .

برای استفاده از این مقیاس به آدرس سایت موسسه آزمون‌یار پویا مراجعه کنید.

www.azmonyar.com

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

 

برچسب ها: درمان قطعی لکنت زبان دکتر تقی زاده درمان لکنت زبان توانمند سازی ذهن درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی