مقیاس سبک زندگی آرامش مدار

۱۳۹۷/۱/۲۹

مقدمه
مقیاس سبک زندگی آرامش مدار :
«ویلیام جیمز» در کتاب «هنر آرامش» میگوید:«آرامش جسمی و ذهنی انسان باید بطور یکسان صورت گیرد.همان طور که وقتی سنگی رابر دریاچه ای پرت میکنید موجی که ظاهر میشود به اطراف پخش شده و موجب ایجاد امواج بیشتری میشود آرامش نیز موجب هماهنگ شدن وضعیت جسمی و ذهنی انسان میشود.»

معنای زیبای آرامش راهرگز فراموش نکنید.این آرامش است که به شما کمک میکند از رویارویی زندگی هراس نداشته باشید و خود را در اجرای تعهداتتان ملزم بدانید و با آسودگی خاطر به اجرای وظایفتان بپردازید و برای مقابله با موانع پیش قدم شوید.

مقیاس سبک زندگی آرامش مدار

درونی کردن معنای آرامش از شما فردی جسور و بی باک میسازد و فروتنی وانگیزه را در وجود شما تقویت میکند و سرانجام موفقیت شما را در کار و زندگی تضمین خواهد کرد (هنر آرامش ،ترجمه مژگان قشقایی پور،1387)

برای رسیدن به زندگی آرام باید به حقایق دست یافت نه آنکه در شک و تردید بود.باید از رنج ها کاست و به نیکی پرداخت.باید عاشق بود اما عشق ورزیدن هنر است.بیبشترین احساس خشم و رنج زمانی رخ میدهد که ما از مواظبط خود غافلیم و به دیگران مشغول شده ایم(عبدلی مهرجردی و کریم رکن آبادی،1393).

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها: درمان قطعی لکنت زبان دکتر تقی زاده درمان لکنت زبان توانمند سازی ذهن درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی