چک لیست رفتاری کودکان

۱۳۹۷/۱/۲۹

مقدمه

با توجه به این که تشخیص زودهنگام در سنین پایین باعث می شود که از بروز مشکلات جدی تر در آینده جلوگیری شود (تسین) و با توجه به این که فرم های سنجش روانی که به صورت جامع اختلالات محتمل در این سنین را بررسی کند در کشورمان موجود نیست ، لذا برآن شدیم که این پرسشنامه را که توسط آخنباخ تدوین شده است ، ترجمه نموده تا این خلا در کشورمان تا حدودی مرتفع گردد .

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها: درمان قطعی لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی دکتر تقی زاده درمان لکنت زبان توانمند سازی ذهن